Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Amoniac

Amoniac là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH3. Ở điều kiện tiêu chuẩn, nó là một chất khí độc, có mùi khai, tan nhiều trong nước.

Tính chất hóa học

Trên nguyên tử nitơ của amoniac có cặp electron tự do nên amoniac có tính bazơ và có thể xảy ra phản ứng hóa học:

NH3 + H+ → NH4+

Trong amoniac, nitơ có số oxi hóa thấp nhất nên amoniac có tính khử. Ví dụ như trong phản ứng hóa học:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

Thêm nữa, amoniac tương đối kém bền bởi nhiệt. Nó có thể bị phân hủy tại nhiệt độ cao theo phản ứng hóa học:

2NH3 → N2 + 3H2

Cách sản xuất

  • Phần lớn NH3 (90%) được sản xuất theo phương thức Haber-Bosch với N2 từ không khí, H2 từ khí Mêtan (CH4) và nước.

CH4 + H2O → CO + 3H2

N2 + 3H2 → 2NH3

  • Phương thức CaCN2 của Rothe-Frank-Caro

CaCN2 + 3H2O → CaCO3 + 2NH3

  • Phương thức Persek từ nitrua nhôm AlN và nước

2AlN + 3H2O → Al2O3 + 2NH3

  • Từ NO và H2

2NO + 5H2 → 2NH3 + 2H2O

  • Từ NH4Cl

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

Ứng dụng

Ứng dụng chủ yếu của amoniac là điều chế phân đạm, điều chế axit nitric, là chất sinh hàn, dùng để làm bánh bao

Nguy hiểm

Nếu hít nhiều amoniac sẽ bị bỏng đường hô hấp (rát cổ họng).